Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

 

Ondernemingsgegevens

NV MEDIAGEUZEN
KBO 0446.586.614
BTW BE 0446.586.614
Met maatschappelijke zetel gevestigd in 2000 Antwerpen, Vleminckstraat 10
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen

Deze algemene abonnementsvoorwaarden beheersen, samen met de eventuele actievoorwaarden en de privacydisclaimer op de website www.pnws.be , de volledige contractuele relatie tussen de klant en nv MEDIAGEUZEN.

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid voorwaarden

De consument (hierna ook: de klant), klant van MEDIAGEUZEN, een NV met maatschappelijke zetel in 2000 Antwerpen, Vleminckstraat 10, BTW BE 0446.586.614, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, kan zich op de digitale  publicatie “P-magazine” van deze uitgever  (hierna ook: producten of artikelen) abonneren aankopen.

Onderhavige abonnementsvoorwaarden (hierna ook: voorwaarden) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door de klant, hetzij middels een ondertekende papieren bestelbon hetzij via het succesvol doorlopen van de bestelprocedure op de e-commercewebsite . Deze voorwaarden  kunnen steeds worden geraadpleegd op www.pnws.be.

Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel www.pnws.be  moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door MEDIAGEUZEN aanvaard zijn.

MEDIAGEUZEN heeft steeds het recht deze algemene voorwaarden aan te passen en te veranderen.

Artikel 2 : Aanbod

De prijzen voor de producten die wij te koop aanbieden in onze abonnementenshop, al dan niet met acties,  zijn inclusief BTW. De leveringskosten zijn inbegrepen in de vermelde prijs, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Er wordt enkel in België geleverd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

MEDIAGEUZEN besteedt alle aandacht aan de juiste omschrijving van de producten, de prijs en de andere modaliteiten.

MEDIAGEUZEN behoudt zich het recht voor om haar prijzen, het aanbod en de verschijningsfrequentie van het product of artikel op elk ogenblik te wijzigen.

MEDIAGEUZEN is niet aansprakelijk wanneer een van de producten of artikelen verdwijnt uit het aanbod of wijzigingen ondergaat.

Ondanks de e-commercewebsite met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden MEDIAGEUZEN niet. MEDIAGEUZEN is voor de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. MEDIAGEUZEN is in geen geval aansprakelijk voor manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld uitgeefdatum, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door MEDIAGEUZEN. MEDIAGEUZEN is niet aansprakelijk voor de onbeschikbaarheid van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld

Artikel 3: Bestelprocedure

Bestelling van de producten van MEDIAGEUZEN gebeurt (i) hetzij door het bezorgen aan MEDIAGEUZEN van een volledige en ondertekende bestelbon, (ii) hetzij via de bestelprocedure op de website. Bij online bestellingen volgt de klant de verschillende aangegeven stappen bij de bevestiging van de bestelling. Bestellingen kunnen enkel geplaatst worden door meerderjarige consumenten. Minderjarigen dienen bestellingen te laten plaatsen door ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

De consument kan enkel geldig op het aanbod ingaan als hij eerst alle gevraagde gegevens meedeelt en deze abonnementsvoorwaarden onvoorwaardelijk aanvaardt. De aankoop gebeurt tegen de prijzen die MEDIAGEUZEN op dat ogenblik meedeelt in haar  webshop, door in te gaan op een welbepaald abonnementsaanbod, met name door te klikken op de knop “abonneer nu!”.   Het abonnement komt tot stand zodra  de intekening op het abonnement administratief verwerkt is.

Artikel 4 : Betalingen

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen
• via kredietkaart (online)
• via bankkaart (online)

Wanneer de te betalen prijs niet kan afgehouden worden van de rekening van de klant (saldo ontoereikend, fout rekeningnummer, technische problemen, …)  wordt de verkoop geacht niet plaats te vinden.

Bij voortijdige stopzetting van het abonnement door de klant wordt de restwaarde in één keer aangerekend.

MEDIAGEUZEN is niet aansprakelijk voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de uitvoering van betalingen via internet.
MEDIAGEUZEN is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.
MEDIAGEUZEN kan tevens beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bijvoorbeeld in geval van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is ingevuld, of wanneer vorige bestellingen niet correct betaald werden.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

MEDIAGEUZEN stelt alles in het werk om het abonnement zo snel mogelijk te laten starten.

MEDIAGEUZEN  heeft het recht voor haar leveringen een beroep te doen op derden zoals Bpost of andere private pakket-, koerier-, transport- of leveringsbedrijven.

Behoudens bij opzet of zware fout kan MEDIAGEUZEN nooit aansprakelijk gesteld worden voor de al dan niet deugdelijke of tijdige uitvoering van de dienstverlening in hoofde van deze derde partijen. MEDIAGEUZEN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ingevolge niet-tijdige levering.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud en risico

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van de gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van MEDIAGEUZEN. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van MEDIAGEUZEN te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou leggen. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door MEDIAGEUZEN werd geboden.

Artikel 7: Looptijd en beëindiging

Het digitaal abonnement is maandelijks opzegbaar, bij gebreke aan een opzegging door de klant 1 maand voor het einde van de abonnementsperiode (elke maand), loopt het abonnement vanzelf verder voor een nieuwe duurtijd van een maand aan het dan geldend standaardtarief, tenzij anders vermeld, en zo telkens opnieuw.

Artikel 8: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument, online of offline, producten aankopen bij MEDIAGEUZEN. MEDIAGEUZEN informeert de consument dat hij conform art. VI.47 e.v. WER elke overeenkomst op afstand kan herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen, zonder motivering en zonder andere bijkomende kosten dan deze voorzien door de wet (art. VI. 51 WER). De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag dat hetzij het eerste papieren magazine geleverd werd aan de klant , hetzij de toegang tot het digitale abonnement opgestart werd.

MEDIAGEUZEN vergoedt alle van de consument ontvangen betalingen, waarin begrepen de leveringskosten, binnen de 30 dagen na de dag waarop MEDIAGEUZEN door de consument wordt geïnformeerd van zijn beslissing tot herroeping.

MEDIAGEUZEN is niet verplicht de verschuldigde bijkomende kosten, te wijten aan de uitdrukkelijke keuze van de consument voor een andere leveringswijze dan de aangeboden standaardlevering, terug te betalen. Deze kosten blijven ten laste van de consument.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant NV MEDIAGEUZEN (Vleminckstraat 10, 2000 Antwerpen, info@mediageuzen.be) via een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring per post of per e-mail op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onverwijld, in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan MEDIAGEUZEN heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan MEDIAGEUZEN. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt MEDIAGEUZEN zich het recht om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Artikel 9: Defecte levering

MEDIAGEUZEN bevestigt dat haar producten / artikelen conform zijn aan de bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die de klant ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.

De klant is gehouden om het aantal en de staat van de producten te controleren bij levering.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een besteld artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant worden gemeld aan MEDIAGEUZEN hetzij schriftelijk, telefonisch, per e-mail of per fax, binnen een termijn van 14 werkdagen te rekenen vanaf de ontvangst van het artikel.

Foutieve levering (= het geleverde product is niet het bestelde) of geleverde producten met zichtbare gebreken, kunnen kosteloos worden geretourneerd indien ze in onbeschadigde staat zijn, zich in de originele verpakking bevinden en vergezeld zijn van de originele leveringsbon. Er dient binnen de 14 dagen contact te worden opgenomen met de klantendienst van MEDIAGEUZEN.

Nadat MEDIAGEUZEN het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, zal zij gratis een nieuw product dat overeenstemt met het abonnement toesturen aan de klant.

Artikel 10: Klantendienst

De klantendienst van MEDIAGEUZEN is bereikbaar op het telefoonnummer 03 369 25 26, via e-mail op info@pnws.be  of per post op het adres Vleminckstraat 10, 2000 Antwerpen. Eventuele klachten zijn hier mogelijk.

Artikel 11: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover MEDIAGEUZEN beschikt, is de klant bij een niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning, een intrest van 10 % per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10 % op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt MEDIAGEUZEN zich het recht om de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 12: Privacy en beveiliging

De persoonsgegevens van de klant worden verwerkt door nv MEDIAGEUZEN, Vleminckstraat 10 te 2000 Antwerpen (KBO 0446.586.614) , verwerkingsverantwoordelijke, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering en het beheer van het abonnement, met inbegrip van het geven van info, voordelen, acties en events binnen het abonnement.

In het gerechtvaardigd belang van nv MEDIAGEUZEN worden de persoonsgegevens van de klant ook verwerkt voor analysedoeleinden en kunnen zij overgemaakt worden aan de partners inzake abonnementenbeheer.

De gegevens worden niet langer dan nodig bewaard voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld.

De klant kan zijn recht op inzage, verbetering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uitoefenen , zich aanmelden bij de DPO en tevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit klacht indienen.

De website www.pnws.be is uitgerust met een beveiligingssysteem.

Naast het SSL-encryptieprotocol dat ambiance.be invoerde, werd alles ook versterkt met storings – en encryptieprocédés om alle gevoelige data en gegevens m.b.t. betalingswijzen zo doeltreffend mogelijk te beschermen.

Artikel 13: Cookies

Door gebruik te maken van de website van MEDIAGEUZEN, gaat de klant akkoord met het gebruik van cookies.

Artikel 14: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, tast dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aan.
Het nalaten op gelijk welk moment door MEDIAGEUZEN om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, wordt nooit gezien als een verzaking aan zulke bepaling en tast nooit de geldigheid van deze rechten aan.

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.