Een burger wil van Sciensano een overzicht krijgen per ziekenhuis van het aantal ziekenhuisopnames omwille van corona en de sterftecijfers na ziekenhuisopname en eveneens per ziekenhuis het aantal opnames van Covid-19 patiënten op intensieve zorgen (IC) en de sterftecijfers van deze patiënten.

Sciensano wil deze geanonimiseerde gegevens niet geven aan de dame. “De cijfers die u vraagt zijn onvolledig en onvoltooid. Bovendien kan de bekendmaking ervan een bron van misvattingen zijn aangezien het gebrek aan context met betrekking tot de verschillende soorten surveillance een correcte interpretatie van de cijfers onmogelijk maakt.”

In een recent advies fluit de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten (Afdeling openbaarheid van bestuur) Sciensano terug.

In de eerste plaats moet het document niet af of volledig zijn. De Commissie wenst erop te wijzen dat het feit dat gegevens in wezen niet volledig worden gemeld aan Sciensano niet beletten dat de verkregen en aldus verzamelde gegevens wel als een afgewerkt bestuursdocument moeten worden beschouwd. “Op een gegeven moment in de tijd worden ze immers geacht een bepaalde weergave van de werkelijkheid te bieden voor zover de gegevens worden meegedeeld.” 

De Commissie nog: “Wat het openbaar belang van de openbaarheid betreft dat moet worden afgewogen met de veiligheid van de bevolking, kan de Commissie niet anders dan vaststellen dat er wel degelijk een zwaarwegend openbaar belang gediend is met de openbaarmaking. In tijden waarin de bevolking op ernstig wijze wordt getroffen door het COVID-19 virus is het essentieel dat zij voldoende informatie verkrijgt. Goede, relevante informatie is trouwens essentieel opdat het beleid dat de overheid voert en de maatregelen die zij uitvaardigt, kan rekenen op een draagvlak bij die burgers wat evenzeer essentieel is voor het zich conformeren aan dat beleid en die maatregelen.”

“Hoewel een administratieve overheid over een ruime discretionaire bevoegdheid beschikt binnen de haar toevertrouwde belangenafweging, kan enkel op ernstige en weloverwogen wijze tot de voorrang van het beschermde belang worden besloten gezien de toegang tot informatie op zich ook het realiseren van het beleid van de overheid kan ondersteunen.”

Kortom, Sciensano moet de gevraagde gegevens per ziekenhuis wel degelijk geven aan deze burger.