De Vlaamse regering kent een subsidie toe van 500.000 euro aan het Centre for Environmental Policy and Advocacy (CEPA), voor het project ‘Promoting Inclusive and Progressive Land Governance for Sustainable Livelihoods’.

Het project wil de bevolking in Malawi via bewustwordingscampagnes vertrouwd maken met de nieuwe landwetgeving, om zo de bevolking te informeren over haar landrechten en het cultureel aanvaardbaar te maken dat vrouwen ook land kunnen bezitten.

De subsidie kadert in de uitvoering van de landenstrategienota ontwikkelingssamenwerking 2019-2023, afgesloten tussen Vlaanderen en Malawi.

De Vlaamse Regering besliste in 2006 om voor Malawi te kiezen als derde partnerland voor ontwikkelingssamenwerking. Deze keuze past in de strategie van de Vlaamse Regering om bij te dragen tot de internationale armoedebestrijding.

In de samenwerking met Malawi focust Vlaanderen hoofdzakelijk op landbouw en voedselzekerheid. De Vlaamse regering ondersteunt hierbij landbouworganisaties en programma’s en projecten rond landbouwvoorlichting. Specifieke aandachtspunten in de samenwerking zijn de rol en positie van de vrouw in de landbouwsector en de gevolgen van de klimaatverandering op de voedselzekerheid van het land.

In 2018 keurde de Vlaamse regering de nieuwe Landenstrategienota 2019 – 2023 (LSN) met Malawi goed. De regering van Malawi zal de belangrijkste actor zijn, door een beleid uit te voeren die de realisatie van de doelstellingen van het samenwerkingsprogramma mogelijk zullen maken. Om een effectieve uitvoering te verzekeren, zal worden samengewerkt met een aantal actoren uit het maatschappelijk middenveld, internationale organisaties, lokale gemeenschappen, de academische wereld en de privésector.