In 2019 heeft het Comité P 2.646 nieuwe klachtendossiers geopend (over de politie). Dat is een daling van 10,8 procent ten opzichte van 2018. Het aantal ingediende klachten is een indicator die wel slechts een gedeeltelijk beeld van de politiediensten schetst.

Het is veeleer de weergave van de geregistreerde activiteit, zonder dat het Comité P zich heeft uitgesproken over de ontvankelijkheid en het gegrond zijn van die klachten.

De daling kan volgens het Comité P deels het gevolg zijn van de nieuwe wijze van klachtneerlegging via de website van het Comité P. Sinds 18 december 2018 worden burgers die online een klacht wensen in te dienen immers verzocht eerst vier vragen te beantwoorden om hen beter te begeleiden bij het indienen van hun klacht.

Het Comité P werd opgericht door het federaal Parlement opdat het over een extern toezichtsorgaan op de politiediensten zou kunnen beschikken.

De activiteiten van het Comité P worden opgevolgd door de Kamer van volksvertegenwoordigers. Daartoe vergadert de bijzondere commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten en van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten op zeer regelmatige tijdstippen, minstens eenmaal per
kwartaal, met het Vast Comité P.

Het Comité P bestaat uit drie componenten: het Vast Comité P, de Dienst Enquêtes P en de administratieve dienst.