In de Federale Begroting voor 2021 is meer geld voorzien voor gender mainstreaming.

Zo is er voor gender mainstreaming een bedrag van 100.000 euro ingeschreven. Het betreft de uitgaven verbonden aan de uitvoering van de wet gender mainstreaming. De uitvoering zit bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen dat werd opgericht in december 2002. Het is de onafhankelijke Federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van geslacht.

Volgens de Raad van Europa bestaat gender mainstreaming uit ‘het (re)organiseren, verbeteren, ontwikkelen en evalueren van beleidsprocessen op zo’n manier dat het perspectief van gendergelijkheid wordt geïntegreerd in alle beleidsdomeinen en op alle beleidsniveaus door de actoren die normaal dat beleid maken.’

Gender mainstreaming, of de geïntegreerde aanpak van de genderdimensie, is dus een strategie die de gelijkheid tussen vrouwen en mannen in de samenleving wil versterken door de genderdimensie een plaats te geven in de inhoud van het overheidsbeleid.

Een beleid dat rekening houdt met de genderdimensie is een beleid waarbij, tijdens het opstellen ervan, een vergelijkende analyse werd gemaakt van de situatie van vrouwen en mannen, eventuele ongelijkheden tussen mannen en vrouwen in kaart werden gebracht en getracht werd om deze te beperken of weg te werken.

De uitgave wordt geraamd in functie van de geplande vormingen inzake gender mainstreaming in 2021. De afgelopen jaren lagen de uitgaven inzake gender mainstreaming lager dan normaal omwille van het einde van de vorige legislatuur en de periode van lopende zaken.