Het genaderecht is een koninklijk voorrecht dat is ingesteld bij artikel 110 van de Grondwet: “De koning heeft het recht de door de rechters uitgesproken straffen kwijt te schelden of te verminderen, behoudens hetgeen ten aanzien van de ministers en van de leden van de gemeenschaps- en gewestregeringen is bepaald.”

Vijf kamerleden van het Vlaams Belang hebben een voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet wat betreft het genaderecht ingediend.


De indieners van dit voorstel menen dat het genaderecht een achterhaalde, middeleeuwse praktijk is. De beoordeling over de strafuitvoering komt enkel en alleen toe aan de strafuitvoeringsrechtbanken en niet aan de koning. Overigens beschikken de strafuitvoeringsrechtbanken niet over de mogelijkheid tot kwijtschelding van een straf. Laatstgenoemde praktijk versterkt volgens het Vlaams Belang enkel en alleen de nu al wijd verspreide straffeloosheid in ons rechtsysteem.


Daarenboven is het feit dat alle in 2018 en 2019 toegekende genadeverzoeken betrekking hadden op verkeersinbreuken volgens de kamerleden een bijzonder slecht signaal naar de verkeersveiligheid toe.

Om bovengenoemde redenen menen de indieners dat artikel 110 van de Grondwet moet worden herzien met het oog op de afschaffing van het recht van de koning om uitgesproken straffen kwijt te schelden of te verminderen.