Het klinkt een beetje raar, maar de Vlaamse Gemeenschap moet ook een jaarrekening met een balans en een resultatenrekening zoals een onderneming maken.

Die resultatenrekening geeft het resultaat over het boekjaar 2019 op transactiebasis weer.

De gerapporteerde cijfers zijn die van de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap, inclusief Diensten met Afzonderlijk Beheer en de orde- en thesaurierekeningen.

De bedrijfsopbrengsten van 2019 zijn ten opzichte van 2018 gestegen met iets meer dan 4,2 miljard euro of 10,8% tot 43,5 miljard euro.

De bedrijfskosten van de Vlaamse Gemeenschap bedroegen vorig jaar wel 58,4 miljard euro. Die bedrijfskosten bestaan uit handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen, personeelskosten, afschrijvingen en waardeverminderingen, andere bedrijfskosten (inclusief de inkomensoverdrachten) en niet-recurrente bedrijfskosten.

In 2018 was dat “maar” 40,4 miljard euro

In 2019 was er dus een verlies van bijna 15 miljard euro. Als een overheid een onderneming was, dan zouden de aandeelhouders niet echt tevreden zijn.